Celami Fundacji są:                 

                                                                                                                              

 1. Wspieranie i promowanie kultury i sztuki.                                                                                                             

 2. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej, oraz przedsięwzięć  służących rozwojowi kultury i sztuki

 3. Wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych pod szyldem „Teatr I.N.N.I.”                            

4. Rozpowszechnianie i nauka techniki aktorskiej metodą Hansen® , której twórczynią jest Mariagiovanna Rosati Hansen, a także  współpraca artystyczna i edukacyjna z Istituto Teatrale Europeo w Rzymie.                                                                                                                     

5. Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży, oraz dorosłych w kraju i  środowisk polonijnych zagranicą                                                                                     

6. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób  niepełnosprawnych.                                                                     

7. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych. Propagowanie edukacji artystycznej i pedagogiki teatru w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz  ośrodkach akademickich.                               8. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa.
9. Propagowanie kultury i sztuki polskiej w kraju i za granicą. Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz na innych kontynentach.